Ábyrgar fjárfestingar

Markmið stefnu um ábyrgar fjárfestingar

Stefnunni er ætlað að skilgreina ramma sem gerir bankanum kleift að samþætta samfélagsábyrgð í fjárfestingaákvarðanir.

Stefnan gildir fyrir Landsbankann og leggur bankinn áherslu á að dótturfélög hans taki upp sambærilega stefnu.

Stefnan á fyrst og fremst við fjárfestingar í skráðum og óskráðum verðbréfum, fyrir hönd bankans eða viðskiptavina hans.

Ábyrgar fjárfestingar fela í sér:

 • Að Landsbankinn fari að lögum og reglum sem gilda á hverjum tíma og á viðkomandi markaði.
 • Að með fjárfestingum verði ávallt leitast við að lágmarka neikvæð áhrif og ýta undir jákvæð áhrif fjárfestinga á umhverfi, starfsfólk og aðra hagsmunaaðila.
 • Að Landsbankinn skuldbindi sig til að stuðla að stöðugum umbótum á sviði umhverfislegra og félagslegra þátta og stjórnarhátta (UFS). 
 • Að Landsbankinn innleiði áhættumat þar sem meta skal umhverfislega og félagslega þætti og stjórnarhætti fyrirtækja þegar hugað er að fjárfestingum í þeim.

Tilgangur stefnunnar

Tilgangur stefnunnar er að festa í sessi skilvirka og trúverðuga nálgun á álitaefni er snúa að ábyrgum fjárfestingum en jafnframt að leitast við að ná ásættanlegri arðsemi af fjárfestingum bankans.

Í stefnunni er lögð áhersla á gagnkvæma upplýsingagjöf, innan sem utan bankans, um ábyrgar fjárfestingar. Slík upplýsingagjöf styður við greiningu, samanburð og mat á mismunandi fjárfestingakostum.

Markmið og umhverfi

Umhverfislegir og félagslegir þættir og stjórnarhættir eru allt mikilvægir liðir í mati bankans á fjárfestingum. Það er mat bankans að fyrirtæki sem taka tillit til þessara þátta í starfsemi sinni njóti ávinnings til lengri tíma litið.

Aðferðafræði

Virkar samræður

Landsbankinn vinnur með öðrum fjárfestum og hagsmunaaðilum að því að auka vitund á og vægi ábyrgra fjárfestinga á Íslandi.

Hjá Landsbankanum er lögð áhersla á að vinna með fyrirtækjum að skilgreindum forgangsmálum sem eru viðeigandi fyrir starfsemi viðkomandi fyrirtækis. Tilgangurinn er að vera þátttakandi í að byggja upp vel rekin fyrirtæki, fjárfestum og samfélaginu til hagsbóta.

Í Landsbankanum eru virk fjárfestingartengsl notuð til að hafa áhrif á ákvörðunartöku innan fyrirtækja er varða ábyrga stjórnarhætti. Í þessu skyni mun bankinn nota atkvæðarétt sinn á hluthafafundum ef bankinn telur vera ósamræmi á milli stefnu fyrirtækis og stefnu Landsbankans hvað varðar ábyrga stjórnarhætti.

Í tilfellum þar sem atvinnugreinar geta haft neikvæð umhverfis- eða samfélagsáhrif verður horft til þess með hvaða leiðum unnið er að því að draga úr þessum áhrifum innan viðkomandi fyrirtækis, í samræmi við stefnu Landsbankans.

Samþætting félagslegra þátta og stjórnarhátta í greiningar og fjárfestingaákvarðanir

Í starfsemi Landsbankans eru umhverfislegir og félagslegir þættir og stjórnarhættir samþættir í greiningar á fyrirtækjum með það að markmiði að öðlast heildstæða mynd af starfsemi fyrirtækis þannig að hægt sé að greina betur þau tækifæri og þá áhættu sem felst í fjárfestingunni. Mat á samfélagsáhættu skal fylgja sömu meginreglum og mat á fjárhagslegri áhættu.

Neikvæð skimun

Það er ekki ætlun bankans að beita neikvæðri skimun sem felur í sér útilokun fyrirtækja úr fjárfestingamengi bankans. Ef fyrirtæki gerast hins vegar ítrekað brotleg gegn landslögum, alþjóðalögum eða samningum sem Ísland hefur fullgilt, áskilur bankinn sér rétt til að útiloka það úr fjárfestingamengi sínu. Neikvæð skimun á að vera undantekningartilfelli sem beitt er þegar samræður við fyrirtæki hafa ekki borið tilætlaðan árangur.

Það er mat Landsbankans að samþætting umhverfislegra og félagslegra þátta og stjórnarhátta við mat á fjárfestinga¬kostum leiði til betri ákvörðunartöku og dragi úr fjárhagslegri áhættu fyrir bankann. Lögð er áhersla á fyrirbyggj¬andi aðgerðir og að hagur bankans og fjárfesta verði betur tryggður til langs tíma með samræðum við fyrirtæki um samfélagsábyrgð.

Starfshættir Landsbankans varðandi ábyrgar fjárfestingar byggja á eftirfarandi aðferðafræði:

 • Virkum samræðum
 • Samþættingu umhverfislegra og félagslegra þátta og stjórnarhátta við greiningar og fjárfestingaákvarðanir
 • Neikvæðri skimun - undantekningartilvik

Viðmið og leiðbeiningar

Við mat á fjárfestingum er tekið mið af eftirfarandi atriðum:

 • Stefnu Landsbankans í ábyrgum fjárfestingum
 • Alþjóðalögum og alþjóðasáttmálum sem Ísland hefur fullgilt.
 • Starfsleyfisskilyrðum.
 • UN Global Compact.
 • OECD Guidelines for Multinational Companies.
 • Leiðbeiningum Viðskiptaráðs, Nasdaq OMX Iceland og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja og leiðbeiningum Nasdaq OMX Iceland um samfélagsábyrgð

Samstarf

Landsbankinn er aðili að UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) og leggur áherslu á að samstarfsaðilar bankans, þeir sem koma að greiningu fyrirtækja fyrir hönd bankans og sjóðstjórar, séu þátttakendur eða taki tillit til viðmiða UN PRI í starfsemi sinni.

Landsbankinn leitast eftir samstarfi við aðra fjárfesta, sjóðstjóra, greiningaraðila og hagsmunaaðila við að inn¬leiða ábyrgar fjárfestingar á Íslandi.

Skipulag ábyrgra fjárfestinga

Megináherslur Landsbankans varðandi ábyrgar fjárfestingar eru skilgreindar nánar hjá fjárfestingaráði Eignastýringar.

Upplýsingagjöf

Virkar samræður við fyrirtæki um umhverfislega og félagslega þætti og stjórnarhætti byggja á gagnkvæmu trausti. Lögð er áhersla á að viðhalda trausti þeirra fyrirtækja sem bankinn hefur fjárfest í. Landsbankinn mun því ekki upplýsa um hvaða fyrirtæki bankinn á í samræðum við né heldur um hvaða málefni hefur verið rætt ef það getur haft neikvæð áhrif á viðkomandi fyrirtæki.

Landsbankinn mun birta hvaða fyrirtæki lenda á útilokunarlista eftir neikvæða skimun, þ.e. ítrekuð brot á lögum og samþykktum.

Landsbankinn birtir árlega upplýsingar um umhverfislega og félagslega þætti og stjórnarhætti, í samræmi við reglur UN PRI.