Fjármál

Hlutverk og skipulag Fjármála

Fjármál er blandað tekju- og stoðsvið. Sviðinu er skipt upp í 7 deildir; Fjárstýringu, Fjárhagsdeild, Hagfræðideild, Lánaumsjón, Lögfræðideild, Rekstur og Viðskiptaumsjón.


Fjárstýring

Fjárhagsdeild ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi og áætlanagerð bankans. Fjárhagsdeild sér um uppbyggingu og miðlun stjórnendaupplýsinga, mánaðar-, ársfjórðungs-, ársuppgjör, áætlanagerð og rúllandi fjárhagsspá bankans. Fjárhagsdeild sér jafnframt um afkomumælingar, greiningar og eftirlitshlutverk innan bankans.

Fjárhagsdeild

Fjárhagsdeild ber ábyrgð á fjárhagsbókhaldi og áætlanagerð bankans. Fjárhagsdeild sér um uppbyggingu og miðlun stjórnendaupplýsinga, mánaðar-, ársfjórðungs-, ársuppgjör, áætlanagerð og rúllandi fjárhagsspá bankans. Fjárhagsdeild sér jafnframt um afkomumælingar, greiningar og eftirlitshlutverk innan bankans.

Hagfræðideild

Hagfræðideild gegnir lykilhlutverki við að móta sameiginlega sýn Landsbankans á þróun og horfur í efnahagslífinu innanlands og utan. Hún annast greiningu á hagkerfinu og gefur út þjóðhags- og verðbólguspá, auk þess að sinna atvinnuvegagreiningum og öðrum sérhæfðari verkefnum. Deildin annast einnig greiningu og verðmat á skráðum félögum á markaði.

Lánaumsjón

Lánaumsjón hefur umsjón með öllum lánum, tryggingaskjölum og ábyrgðum útgefnum af bankanum bæði til einstaklinga og fyrirtækja, allt frá skjalagerð til útgreiðslu, innheimtu og uppgreiðslu lána, bankaábyrgða og erlendra skjalainnheimtna.

Lögfræðideild

Lögfræðideild annast lögfræðileg mál bankans. Helstu verkefni deildarinnar eru ráðgjöf til bankans og dótturfélaga varðandi hvers konar lögfræðileg álitaefni, málflutningur fyrir héraðsdómi, undirbúningur mála fyrir úrskurðarnefnd fjármálafyrirtækja, skjalagerð og samskipti við eftirlitsaðila einkum Fjármálaeftirlit og Samkeppniseftirlit. Lögfræðideildin hefur jafnframt umsjón með innheimtu vanskilakrafna fyrir bankann og annast skuldaúrlausnir fyrir einstaklinga.

Rekstur

Innan Reksturs eru þrjár einingar; Eignadeild, Fullnustueignir og Austurbakkaverkefnið.

Eignadeild sér um framkvæmdir á vegum bankans, allan rekstur og umsýslu fasteigna og viðhald á eignum. Eignadeild sér auk þess um rekstur mötuneytis auk þess sem ýmis þjónusta við starfsfólk er hluti af starfsemi deildarinnar.

Fullnustueignir sjá um alla umsýslu og sölu fullnustueigna bankans.

Austurbakki heldur utan um hönnun og framkvæmdir á nýju húsnæði bankans við Austurbakka auk annarra verkefna sem tengjast fyrirhuguðum flutningi bankans í nýtt húsnæði.

Viðskiptaumsjón

Viðskiptaumsjón annast bakvinnslu bankans. Undir starfsemina heyrir varsla og frágangur viðskipta, bakvinnsla lífeyrissjóða, alþjóðleg greiðslumiðlun og bókhald sjóða og bakvinnsla.

 

Skipurit Fjármála